0 364 224 09 50

Tescil Müdürlüğü

5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan TOBB ile Odalar ve Borsalar Yönetmeliği ve Borsa Organlarının almış olduğu kararlar çerçevesinde Ticaret Borsası Tescil İşlemlerini yürüten birimdir.

            Tescil ve Tahsilat Şefliği, Tescil ve Tahsilat Memuru ve Kantar Memuru kadroları Tescil Müdürlüğü’ne bağlı olup, bünyesindeki sorumlulukları yerine getirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Borsaya dâhil maddelere ait alım satımların mevzuat, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak tescillerini sağlamak,
 • Borsaya gelen alım satım beyannamelerinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesini müteakip ilgili beyannamelerin bilgisayar ortamında kaydını tutmak,
 • Tescil işleminden doğan ödeme ve gerçekleşenlerin tahsili için Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Tescili zorunlu alım-satımların tamamının tescil ettirilip ettirilmediğini kontrol etmek, bu amaçla kendi üyelerinin ilgili defter ve evrakını incelemek,
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde gerçekleşen tescil işlemlerine ait tescil tahakkuk defterleri, tescil tahakkuk fişlerinin, günü gününe tanzim edilerek elektronik ortamda ve yazılı dokümanlarda saklanmasını sağlamak,
 • Borsa üyelerinin satışlarına ilişkin düzenlenen faturaların tescilinde stok durumları göz önüne alınarak tescil işlemlerini yapmak,
 • Borsa yeri içinde ve dışında yapılan alım-satımları denetleyerek tescil dışı kalan muameleleri tespit edip sonucu hakkında Genel Sekreterliğe bilgi vermek,
 • Borsanın çalışma alanı içinde faaliyet göstermekle birlikte, kuruluşumuza kayıtları olmadığı anlaşılan gerçek kişi ve tüzel kuruluşların, kayıtlarının yapılması amacıyla konunun Muamelat Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak,
 • Tescil-Tahsilatlardan gelen alım-satım beyannamelerinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesini takip ve kontrol etmek. Alım-satım beyannamelerinde, Borsa gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilâtın uygunluğunu takip etmek, tahakkuk ve tahsilâtla ilgili kayıtların bilgisayar ortamında, Muhasebe ile eş güdümlü olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Gelir vergisi tevkifatına konu olan tescil işlemlerine ait teminat miktarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve bu yönde gereken tedbirleri almak. Gelir Vergisi hükümlerine göre vergi tevkifatı gereken tescil işlemlerinde verginin yatırılmasını takip etmek,
 • Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisinde kurum menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.
 • Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Borsa bültenlerini mevzuata göre hazırlamak.
 •          Borsamız Tescil Müdürü Müdürü uzun süreli olarak yıllık izin, rapor ya da ücretsiz izin aldığı dönemlerde, gerektiğinde görevini vekâleten bir başka birim müdürü yürütür.