0 364 224 09 50

Üye Kayıt

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

(BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ)

ÜYELİK KAYDI

              Madde 5 — Kanunun 32 nci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

              Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret siciline veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.

              Hakkında üyelikten geçici veya uzun süreli çıkarma cezası verilen ve bu cezalara ilişkin süreleri tamamlanan üyelerden kayıt zorunluluğu bulunanlar, talep üzerine veya resen borsalara yeniden kaydedilir.

              TALEP ÜZERİNE KAYIT

              Madde 6 — Borsalara kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer üniteleri doğrudan veya şubeler vasıtasıyla bulundukları yer borsasına başvurur. Başvuruda bulunanlara borsa kayıt beyannamesi verilir. Bu beyanname; gerçek kişilerde kendisi veya akitle kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tüzel kişilerde ise yetkili organları veya yetkili temsilcileri tarafından doldurulup imzalanarak borsaya verilir.

              Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.

              Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.

              Kayıt beyannamesi ile tespit raporunun içeriği Birlik tarafından belirlenir.

              Üyelik kaydı için şubelere yapılan başvurular, gerekli belgelerle birlikte bir yazı ekinde derhal yönetim kuruluna sunulur.

              RES’EN KAYIT

              Madde 7 — Kanunun 32 nci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunup da bu zorunluluğu işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyenleri başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline tescil edilmiş olmayanları tescil işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

              İlgili sicile tescil edilmiş olup da borsaya kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası uyarınca ticaret siciline veya esnaf ve sanatkârlar siciline tescil edilenlerin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir. Ayrıca, borsaya kayıt için gereken ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden ilgilinin sicil dosyasında mevcut olanların birer örneği ticaret sicili memurluğu veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden temin edilir.

              KAYIT KARARI

              Madde 8 — Talep üzerine kayıtlarda kayıt beyannamesi ve ekleri ile tespit raporu, resen kayıtlarda ise ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden temin edilen belgeler ile tespit raporu yönetim kuruluna sunulur. Bunlardan mevzuat hükümlerine uygun görülenlerin üyeliğe kaydedilmesine yönetim kurulunca karar verilir.                 

              İTİRAZ

              Madde 11 — Üyeler, talep üzerine yapılan kayıtlarda tespit olunan derecelere dair kararlara, resen yapılan kayıtlarda ise kayda ve/veya derecelere ilişkin kararlara karşı Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde; dahil edildiği meslek grubuna ilişkin kararlara karşı da Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.

              DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ VE ÜYELERİN DURUMLARININ TAKİBİ

              Madde 12 — Üyelerden ticaret siciline kayıtlı olanlar, durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır. Bildirim bir dilekçe ile yapılır. Bildirime esas teşkil eden belgeler de dilekçeye eklenir. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

              Ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
 

TÜZEL KİŞİLER

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Çorum Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden kişilerin aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

TÜZEL KİŞİLERİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

*    Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesi veya Noterlikçe tasdik edilmiş bir örneği,

*    Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri,

*    İmzaya yetkili şahısların onaylı ve fotoğraflı vatandaşlık numaralarını da gösterir nüfus cüzdanı örneği ve 3 adet vesikalık fotoğraf,

*    İmzaya Yetkili kişilerin ikametgâh belgesi,

*    Tüzel kişi Üye kayıt formu,

*    Vergi levhasının Fotokopisi,

*    164 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden “STOPAJ ”a teminat olarak verilecek 1(Bir) adet senet ,

 

               Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir. Kayıt beyannamesi ile tespit raporunun içeriği Birlik tarafından belirlenir. Üyelik kaydı için şubelere yapılan başvurular, gerekli belgelerle birlikte bir yazı ekinde derhal yönetim kuruluna sunulur. (Borsa Muamelat Yönetmeliği)

 

GERÇEK KİŞİLER

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Çorum Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden kişilerin aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

GERÇEK KİŞİLERİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

*    Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesi veya Noterlikçe tasdik edilmiş bir örneği

*    Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri

*    Vatandaşlık numarasını da gösterir Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı Örneği

*    İkametgâh belgesi

*    3 adet resim

*    Vergi levhasının Fotokopisi,

*    Gerçek Kişi Üye kayıt formu

*    164 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden “STOPAJ ”a teminat olarak verilecek 1(Bir) adet senet