0 364 224 09 50

Muhasebe Müdürlüğü

5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan TOBB ile Odalar ve Borsalar bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Gümrük Ticaret Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge, esaslar ve aynı zamanda Borsa Organlarının almış olduğu kararlar çerçevesinde Ticaret Borsası muhasebe işlemlerini yürüten birimdir.

Muhasebe Tahakkuk Şefliği, Muhasebe Tahsilat Memuru, Muhasebe Memuru ve Veznedar ve kadroları Muhasebe Müdürlüğü’ne bağlı olup, bünyesindeki sorumlulukları yerine getirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Günlük yapılan tahsilat işlemlerini kontrol etmek ve muhasebeleşmesini sağlamak,
 • Tediye işlemlerini yerine getirmek için belge düzenlemek ve muhasebeleştirmek,
 • Yasal ödeme süresi içerisinde gereken ödemeleri yapmak,
 • Ticaret Borsasına ait Banka hesaplarını kontrol etmek ve işlemlerin yapılabilmesi için Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkanının onaylarını içeren yazılı talimatları hazırlamak,
 • Günlük işlemleri Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkanının onayına sunmak için rapor haline getirerek, haftalık düzenli olarak dosya şeklinde imzaya sunmak,
 • Vergi mevzuatı kapsamında tüm tevkifat ve tahakkuklarını yaparak, gerekli formatlarda Vergi Dairesine beyanname vermek ve ödenmelerini sağlamak,
 • Personel sigorta prim tahakkukları ile alakalı Emekli Sandığı Vakfına bilgi vermek ve ödemelerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
 • Her ayın ikinci haftası bir önceki ayla alakalı Gelir –Gider Cetvelini hazırlayarak aylık mizan ile birlikte Yönetim Kurulu ile Borsa Meclisinin onayına sunmak,
 • Yılsonu kapanışları için mali tabloları ve dönem sonu bilançosunu hazırlamak.
 • Borsanın ihtiyaçları çerçevesinde Gelir –Gider Bütçesini hazırlamak,
 • Bütçe analiz raporlarını incelemek ve gerektiği takdirde ek ya da olağanüstü ödenek koymak için gerekli işlemleri yapmak ayrıca ihtiyaç oluşması halinde ek ya da olağanüstü bütçe hazırlayarak onaylanması için Borsa yetkili organlarına sunmak,
 • Her yılın başında Üye aidatlarını tahakkuk ettirmek ve aidatların tebliğ ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak,
 • Borsa personelinin maaş, fazla mesai, ikramiye, harcırah vb. ödemeleri için bordro düzenlemek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Borsa Organlarının yapmış olduğu toplantılar için huzur hakkı bordrolarını düzenlemek ve ödemelerini yapmak, şehir dışı ve yurtdışı görevlendirmelerinde harcırah bordrolarını tanzim etmek,
 • Yönetmelik gereği muhasebede kullanılan evrak ve defterleri tutmak ve muhafazasını sağlamak,
 • Borsanın mali durumu ve ödemeler hakkında gerektiğinde Genel Sekretere, Sayman Üye ve Yönetim Kurulu ile Borsa Meclisine bilgi vermek,
 • Borsadaki faaliyetlerin yürütülmesine yardımcı olmak verilen görev ve talimatları yerine getirmek.
 • Borsamız Muhasebe Müdürü’nün uzun süreli olarak yıllık izin, rapor ya da ücretsiz izin aldığı dönemlerde, gerektiğinde görevini vekâleten bir başka birim müdürü yürütür.

Borsamız veznedarı izinli ya da raporlu olduğunda onun görevini vekâleten, muhasebe servisinden veya tahsilatla yetkili personel yürütür.