0 364 224 09 50

Mali Politikamız

Çorum Ticaret Borsası olarak, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan TOBB ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenen yasal mevzuatlar ve ilgili yönetmelikler, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde;

 • Sosyal sorumluluk,
 • Süreklilik,
 • Dönemsellik,
 • Ölçüle bilirlik ve belgelerle tanımlanma
 • Şeffaflık ve açıklana bilirlik
 • Tarafsızlık,
 • Planlama ve bütçeleme ile tutarlılık,
 • Mali risk yönetimi, 
 • İhtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek, tutarlı ve hesap verebilir bir biçimde gerçekleştirmek.

Gelirlerimiz ve mevcut kaynaklarımızı, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en iyi şekilde karşılayabilmek, iç ve dış paydaşlarımızın ve bölge halkının yararına kullanmak Mali politikamızı oluşturur.

MALİ RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Çorum Ticaret Borsası’nın mali risk analizinin amacı; kurumun hem hedeflenen bütçe rakamlarına ulaşmasında hem de belirlenen misyon çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflerine varma sürecinde karşılaşabileceği varsayılan riskleri tespit etmeye, bunlar karşısında önlem alarak hazırlıklı olmaya yöneliktir.

Değişen dünya, artan üye beklentileri, piyasalardaki belirsizlik, erken uyarı sistemini geliştirme isteği gibi nedenlerden dolayı, iyi bir kurumsal risk yönetimi sergilemek için Genel Sekreter öncülüğünde, Sayman Üye, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Muhasebe Müdürü ile beraber risk değerlemesi yapılmış, muhtemel riskler belirlenmiş, önem derecesi açısından hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiği saptanmış ve tespit edilen risklerin doğru şekilde yönetilmesi için alternatif strateji ve çözüm önerileri geliştirilerek ve bu eylemin her yıl bütçe döneminde tekrar edilmesi esas alınarak üst yönetimin onayına sunulmuştur.

1.RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ YÖNTEMİ

Risklerin belirlenmesinde iki aşama söz konusudur. Birincisi; “risklerin ilk defa belirlenmesi” diğeri ise; “risklerin sürekli olarak belirlenmesi” aşamalarıdır. 

 1. Risklerin ilk defa belirlenmesi: Bir kurumda risk yönetimi ilk defa kurgulanırken kurumun karşı karşıya olduğu bütün riskler tespit edilir.
 2. Risklerin sürekli olarak belirlenmesi: Risk yönetim sürecinde mevcut risklerdeki değişiklikler izlenerek risk kütüğünde yer alıp da artık risk olmaktan çıkan riskler ile yeni ortaya çıkan riskler tespit edilir ve buna göre risk kütüğü sürekli olarak güncellenir.

Risklerin belirlenmesinde farklı bilgi toplama ve değerlendirme teknikleri kullanmak mümkündür. En yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları: Kurum içinden veya dışından, yönetici ve personelin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmayı amaçlar.

Olay Envanteri: Aynı alanda yer alan kurumlarda gözlemlenen olayların ayrıntılı listesinin oluşturulmasını kapsar.

Dahili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir. 

Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

İşlem Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktılar bir süreç olarak ele alınıp incelenir.

Uyarıcı Gösterge: Daha önce belirlenmiş olan ve aşılması halinde yönetimi harekete geçirecek, sayısal olan ya da olmayan eşik değerlerdir.

2.RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİ

Risklerin değerlendirilmesi, muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini, gerçekleşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve bu riskler hakkında yönetimin riski göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir.

Riskleri önceliklendirmek,  zaman olarak gerçekleşme aralığı ve kurumun başarısına etkisi açısından riskleri sıralamayı ifade eder. Etki ve ihtimal düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir.

Risklerin ihtimal ve etkileri değerlendirilirken aşağıdaki kriterler kullanılabilir.

Risklerin gerçekleşme ihtimali değerlendirilirken;  ƒ

Yüksek (3): Bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır.

Göstergeler:

•Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli

•Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması

•Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması

 

Orta (2): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır.

Göstergeler:

•Gelecek on yıl içinde birden fazla gerçekleşme potansiyeli

•Dış etkenler nedeniyle kontrol güçlüğü çekilmesi

•Faaliyetle ilgili geçmiş deneyimler

 

Düşük (1): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmamasıdır.

Göstergeler:

•Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş olması

•Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması.

Risklerin etki düzeyleri değerlendirilirken;

Yüksek (3)

Göstergeler:      

•Kamuoyunun son derece duyarlı olması

•Kurumun temel hedefleri üzerinde hayati etkilerinin söz konusu olması

•Mali sonuçlarının çok büyük boyutta olması

 

Orta (2)

Göstergeler:      

•Kamuoyunun önemli derecede duyarlılık göstermesi

•Kurumun temel hedefleri üzerinde önemli etkilerinin olması 

•Mali sonuçlarının kaygı verici boyutta olması

Düşük(1)

Göstergeler:

•Kurumun temel hedeflerine az derecede etkili olması

•Kamuoyu duyarlığının düşük derecede olması

•Mali sonuçlarının tolere edilebilir seviyede olması

3.RİSK KÜTÜĞÜ

 

RİSK GRUBU

TEHDİT

İHTİMAL

ETKİ

ÖNEM DÜZEYİ

KONTROL FAALİYETLERİ

Piyasa Riski

Dış etkenlere bağlı ve kontrol edilemeyen risk türü olduğundan, Borsanın yapmış olduğu hizmetler sonucu elde ettiği gelirlerin tahsil edilmesinin zorlaşması,

 

 

2

 

 

3

 

 

6

Tabi olunan mevzuat gereğince yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler peşin tahsil edilmeli, yıllık aidat dönemlerinde zamlı ve hükmen ödeme durumunda kalmamaları ve ödeme zorluğu yaşamamaları için üyeler bilgilendirilmeli ve yazılı olarak uyarılmalı,

Nakit Yetersizliği Riski

Gelir & Gider dengesinin sağlanamamasından dolayı borç ve yükümlülüklerin süresinde yerine getirilememesi,

 

3

 

3

 

9

Gelir kalemleri sürekli kontrol edilerek, tahsilatı hızlandırıcı önlemler alınmalı ve gider kalemleri disiplin altında tutulmalı,

Enflasyon Riski

Paranın değer kaybetmesi ve fiyatların ani yükselmesinin bütçe öngörülerini etkilemesi sonucu, mal ve hizmet alımlarının bedeli ile yatırım maliyetlerinin artması,

 

 

2

 

 

3

 

 

6

Doğru piyasa bilgisine sahip olarak mal ve hizmetlerin temininde zamanlama iyi ayarlanmalı ve yatırımlar ve borçlanmalar TL cinsinden yapılmalı,

Faiz Riski

Faiz oranlarının düşmesinden kaynaklı riskler,

 

1

 

1

 

1

Faiz geliri bütçe kalemleri içerisinde düşük bir paya sahip olduğundan ve mevduatlar açısından önemli bir yatırım aracı olarak görülmediğinden önemi düşük,

Faaliyet Riski

Faaliyet alanlarının daraltılması karşısında oluşacak riskler, (Amasya ve Merzifon’da bulunan Temsilcilik Bürolarının kapatılması gibi)

 

2

 

2

 

4

Bütçe gelir kalemleri arasında iyi bir paya sahip olması açısından, elde tutulmaya çalışılmalı, oradaki üyelerle ve STK’larla iyi ilişkiler kurulmalı ve Çorum Ticaret Borsası’nın Bölgede önemli bir rol oynadığı hissettirilmeli, daha fazla üye Borsaya çekilmeli,

Yasal Riskler

Mevzuat Değişiklikleri sonucunda geliri düşüren hükümler olması ya da Borsalara yük getiren kanuni fon ve paylar ile vergi yükümlülüklerinin hem oran olarak hem de kalem olarak artması,

 

2

 

3

 

6

Bütçe gerçekleşme hedeflerini sıkıntıya sokacağı ve borç yükünü arttıracağı için yasal değişiklikler sürekli takip edilmeli bu çerçevede sıkı kulis çalışmaları yapılmalı, Borsaların durumu iyi anlatılmalı,

Doğal Afet, Yangın ve Hırsızlık vb. Sistematik Olmayan Riskler

Dış çevreden kaynaklanan riskler karşısında sahip olunan maddi değerlerin zarar görmesi, ciddi kayıplar yaşanması, borsa bilgi ağının çökmesi ve tekrar yerine getirilmesinin külfetli olması,

 

2

 

3

 

6

Bina ve demirbaşlar ile maddi olmayan duran varlıklar kapsamındaki sahip olunan lisans ve programlar her türlü zarara karşı sigortalanmalı, yılda bir yangın tatbikatı yapılmalı, hırsızlıklara karşı kasada bulundurulması gereken limite dikkat edilmeli, sunucu (server) güvenliği ve yedekleme sağlanmalı,

Kontrol Riski

İdarenin gerekli denetimleri zamanında yapmaması, bilgi yetersizliği sonucu yanlış kararlar alması,

1

3

3

Yasal mevzuat çerçevesinde mali denetim ve gözetim rutin olarak aksatılmadan yapılmalı, yatırım kararları alınırken ya da gelir kısıtlamalara (Tescil ücreti oranı düşürülmesi, üye kayıt ücreti, aidatlar ile yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretlerin kanuni sınırlar içinde kalarak asgari miktar üzerinden belirlenmesi) gidilirken muhasebe biriminden bilgi alarak ve mali durum doğru analiz edilerek yapılmalı,

 

 

 

 

 

 

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

1

Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması

x

2

Yeni bir uygulama başlatılması  (Akreditasyon Çalışmaları Gerekçesi İle)

x

3

İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması

 

4

Hizmet branşlarında değişiklik, yeni departman açılması

 

5

Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

 

6

Diğer

 

 

 

Son 5 Yılda Meydana Gelmiş Mali Güvenlik Zafiyetleri

Tarih

Piyasa Belirsizliği

Kriz

Hırsızlık

Afet

Tahsilat Zorluğu

Açıklama

2012

X

 

 

 

 

Vaka yok

2013

X

 

 

 

 

Vaka yok

2014

X

 

 

 

 

Vaka yok

2015

X

 

 

 

 

Vaka yok

2016

X

 

 

 

 

Vaka yok

4.RİSK YÖNETİMİNİN DENETLENMESİ VE SORUMLULUK
Bu prosedür kapsamında; Çorum Ticaret Borsası’nın Bütçe performansını artırmak ve mali disiplinini sağlamak, Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulunun uhdesinde ve Genel Sekreter ile muhasebe personellerinin sorumluluğundadır. Risk yönetiminin yürütülmesinden ve denetlenmesinden Sayman Üye, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Genel Sekreter birlikte sorumludur.