0 364 224 09 50

Borsa Meclisi ve Görevleri

BORSA MECLİSİ VE GÖREVLERİ

Borsa meclisi, Borsanın en üst denetim ve karar organıdır. Borsa Meclisi 5174 sayılı kanunun 39. maddesindeki hükümler gereğince yetkisini kullanır. Borsa da en az yedi meslek grubu kurulamadığından Meclis, Borsaya kayıtlı üyelerin kendi aralarından, her 4 yılda bir yargı gözetiminde yapılan seçimlerle seçeceği 14 asil üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından birlik genel kurul delegelerini seçmek.
 • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
 • Çıkacak itilafları çözmekle görevli tahkim müessesesi oluşturmak.
 • Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.
 • Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 • Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.
 • Borsa iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak.
 • Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
 • Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
 • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
 • Yurt içi ve dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 • Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
 • Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
 • İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.