0 364 224 09 50

Kurul ve Komisyonlar

BORSA DİSİPLİN KURULU

Çorum Ticaret Borsası Disiplin Kurulu, Meclis tarafından Borsaya kayıtlı üyeler arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Meclis üyeliğine seçilenler, Disiplin Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları 5174 sayılı Kanun ve Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

        GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
  • Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

 

 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU

Hesap İnceleme Komisyonu, borsanın mali işleriyle ilgili konuları inceleyen komisyondur. Meclis üyelerinin kendi aralarından seçeceği en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Hesapları İnceleme Komisyonu, bir Başkan ile bir Başkan Yardımcısını seçer. Komisyona Başkan, yokluğunda Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Hesapları İnceleme Komisyonu’nun Meclis sözcülüğü, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya üye tarafından yapılır. Komisyon, çalışmalarında Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.

           GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  • Her ay meclis toplantısından önce toplanarak Yönetim Kurulu tarafından Meclise görüşülmek üzere havale edilen aylık mizan, bilanço, gelir gider tablosu ve bütçe raporunu incelemek ve meclise sunmak,
  • Gerekli görüldüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek,
  • Meclis başkanı tarafından havale edilen bütçe tasarısını, meclis başkanlığının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,
  • Meclis başkanı tarafından havale edilen kesin hesabı, meclis başkanlığının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,