0 364 224 09 50

Muamelat ve Kararlar Müdürlüğü

5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan TOBB ile Odalar ve Borsalar Yönetmeliği ve Borsa Organlarının almış olduğu kararlar çerçevesinde Ticaret Borsası Muamelat ve Kararlar İşlemlerini yürüten b birimdir.

            Muamelat ve Kararlar Şefliği, Muamelat Memuru, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Sorumlusu, Şoför ve hizmetli kadroları Muamelat ve Kararlar Müdürlüğü’ne bağlı olup, bünyesindeki sorumlulukları yerine getirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Mevzuata göre Borsaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat göndermek,
 • Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak,
 • Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek,
 • Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
 • Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Üye Kimliği gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri hazırlamak,
 • Borsa organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak,
 • Ticaret Borsası Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek,
 • Örf, adet ve teamüllerle ilgili kararları kayıt altında tutmak ve muhafaza etmek, üyelerle ilgili belgelerin onaylanmasını sağlamak,
 • Borsaya gelen evrakın Genel Sekreter tarafından yapılan havaleye uygun olarak kayıt ve zimmet işlemlerinin ve giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 • Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda Kanun, Yönetmelik ve İç Yönergeye uygun olarak çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisinde kurum menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek,
 • Basın ve yayın organları ile ilgili her türlü koordinasyonu sağlamak, gazete ve dergileri günlük olarak taramak, basın bültenleri hazırlamak ve arşiv oluşturmak,
 • Borsanın kurumsal e-posta adresini sürekli kontrol ve takip etmek.
 • Gelen yazıların kontrolü, dosyalanması ve Resmi Yazışma Kuralları çerçevesinde cevap verilmesini sağlamak.(Gerçek-tüzel kişi, Kurum/Kuruluşlara)
 • Borsamız Muamelat ve Kararlar Müdürü uzun süreli olarak yıllık izin, rapor ya da ücretsiz izin aldığı dönemlerde, gerektiğinde görevini vekâleten bir başka birim müdürü yürütür.