0 364 224 09 50

TÜRİB İşlemleri

 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

TÜRİB'in başlıca amacı ve faaliyet konusu; "5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine (ELÜS) dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır."

Yatırımcıların TÜRİB Acentelerine Kayıt Olması ve ELÜS İşlemlerine Başlaması

- ELÜS alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce Borsamıza aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle başvurarak TÜRİB’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
3- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 

 Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği,
2- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği,
3- Vergi levhası örneği,
4- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi,
5- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
6- Yetkili kişi (ler)dışında bir temsilci atanması halinde noterden tasdikli vekaletname (Türib işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir) ibaresi bulunması gerekmektedir.
 

Yatırımcı TÜRİB Hesap Açılış Süreçleri

ELÜS İşlem ve Takas Süreçleri