0 364 224 09 50

Borsa Yönetim Kurulu ve Görevleri

BORSA YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, 14 asil Meclis üyesi arasından dört yıl için seçilen, beş kişiden oluşur.

Borsa Meclisi kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde 4 yıl için yönetim kurulu başkanını ve 14 asil üye arasından 4 asıl ve 4 yedek yönetim kurulu üyesini tek liste halinde seçer. Borsa yönetim kurulunun görevleri 5174 sayılı kanunun 41. maddesinde belirtilmiştir.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
 • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
 • Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 • Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.
 • Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
 • Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
 • Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak.
 • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 • Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
 • Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek.
 • Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyeleri ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 

BORSA YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ

Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.