0 364 224 09 50

Duyurular

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Buğday Satış İhalesi

26.11.2018
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Buğday Satış İhalesi

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                Ceylanpınar / ŞANLIURFA

 

İ          L         A         N

 

            1- İşletmemizin 2018 yılı üretimi Merkez, Beyazkule ve Gümüşsu harman şubelerinde bulunan muhteviyatı ve çeşidi aşağıda belirtilen toplam 18.205,15 ton mahsul buğday, borsa şartlarında 66 (altmışaltı) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satılacaktır.

Muhammen Fiyatlar:

İhalede satışa sunulan Zühre, Çeşit-1252, Kızıltan-91 ve Eker çeşidi buğdaylar için: 1.150 TL/Ton; Pandas, Golia, Gökkan, Pehlivan, Tigem-2-22, Tigem-2-7, Tigem-1-39, Tigem-9-49, Tigem-2-42 ve Tigem-2-41  çeşidi buğdaylar için: 1.200 TL/Ton; Ceyhan-99 çeşidi buğday için: 1.300 TL/Ton’dur.

            2- İhale, 22.11.2018 günü saat 10:00‘da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonunda) yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 29.11.2018 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.

            3- İhaleye ait geçici teminat % 5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar Şanlıurfa Ticaret Borsasına teslim edileceği gibi, İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına ve Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına da yatırılabilir.

            4- İhale konusu mahsule ait numuneler Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak olup, Şanlıurfa Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek müşteriler İhaleden önce satın alacağı malı İşletmemiz ambarlarında yığında görebilir veya ihale tarihinden önce Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperleri ile irtibat kurarak, eksperler ile aynı gün İşletmeye gelerek Eksperlere ayrıca numune aldırabileceklerdir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı yığında görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

            5- İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye de teminatlarını yatırmak kaydıyla iştirak edebilirler.

            6- İhaleye katılacak müşteriler ihaleye gelirlerken yanlarında kanuni ikametgâhlarını, geçici teminatlarını, vergi levhaları veya ilgili belgelerini, tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerini, Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini ibraz etmek üzere yanlarında getireceklerdir.

 7- İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacak ihaleye iştirak etmeden borsa yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır.

8- İhalede üzerinde mal kalan müşteri malını şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim alacak olup, mal bedelini yatırmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan İşletmemiz sorumlu değildir. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede kaldırmadığı takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) İşletmemiz sorumlu olmayacağı gibi belirtilen sürede çekilmeyen buğday için mahsul depolama ücreti olarak günlük 0,20 TL/Ton gecikme bedeli alınacaktır. Yüklemelerde karayolları tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak mahsul teslim edilecek olup, bu duruma müşteriler itiraz edemezler. İhaleye iştirak eden müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Ankara, Elazığ, Mersin, Nizip, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanlıkları, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Güneydoğu Un sanayicileri Derneği, Kızıltepe Zahireciler Derneği ile Gaziantep, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıklarında, İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinebilirler.

10- TİGEM 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.

11- İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.                                         12-İLAN OLUNUR.        

                                                  

                                                                        CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

http://www.corumtb.org.tr/files/BUGDAY_SATIS_SARTNAMESI.doc

http://www.corumtb.org.tr/files/SATIS_LISTESI-29_11_2018_TEKRAR.xls